Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, der er beskrevet nedenfor, fastsætter sammen med vores salgs- og leveringsbetingelser, på hvilket grundlag vi behandler personlige oplysninger om dig. BioNordika Denmark A/S (CVR 1715 0774), som er en del af AddLife-koncernen, respekterer beskyttelse af personlige oplysninger for sine online-besøgende.

De personlige oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler på eller via dette websted kun oplysninger, der kan identificere dig personligt, når det er frivilligt accepteret af dig. Vi indsamler ikke data vedrørende etnicitet, religion og/eller sexualitet. Vi handler ikke med private og indsamler derfor udelukkende informationer om dig, som relaterer dig til dit arbejde. Vi tillader ikke brugen af betalingskort (debet og/eller kreditkort), og betaling af vore ydelser kan kun foregå ved faktura til gyldig CVR eller EAN nummer. Personligt identificerbare oplysninger kan omfatte dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Dine arbejdsrelaterede informationer vil også blive indsamlet.
Vi indsamler ikke din IP og/eller MAC addresse, som du bruger til opkobling til vort web site. Ingen af disse data logges i vores DNS register.

Videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi deler muligvis dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, der hjælper os med at levere de oplysninger og/eller ydelser, som vi leverer til dig. Vi deler muligvis også dine personlige oplysninger inden for AddLife-koncernen, som kan være placeret i andre lande, hvor lovgivningen om datafortrolighed muligvis ikke svarer til dem, der gælder i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
I forbindelse med salg af vores virksomhed til et andet selskab, forbeholder vi os retten til at overføre dine personlige oplysninger til en ny ejer. I alle disse tilfælde vil vi dog træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi deler kun dine oplysninger under vilkår og betingelser, som kræver, at modtagerne skal beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine personlige oplysninger.
Bortset fra som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller som krævet i lovgivningen, deler eller sælger vi ikke dine personlige oplysninger med nogen tredjepart eller tredjeland, medmindre vi har dit samtykke, eller du blev underrettet om denne praksis, da vi første gang indsamlede dine personlige oplysninger.

Ikke-personlige oplysninger

Hvis du sender ikke-personlige oplysninger, meddelelser og materiale til dette websted, sker det på et ikke-fortroligt grundlag. Vi kan bruge alle sådanne oplysninger frit og til et hvilket som helst formål. Specifikt er vi frit stillet til at bruge alle ideer, koncepter, knowhow og teknikker, der er indeholdt i sådanne oplysninger, til ethvert formål, herunder udvikling, produktion eller markedsføring af produkter. Alle oplysninger, du sender til dette websted, skal være sandfærdige, må ikke krænke andres rettigheder og skal være lovlige.

Cookies

Ligesom mange andre virksomheder anvender vi "cookie"-teknologi, hvor vores servere lægger særlige koder på en besøgendes computer. Disse oplysninger hjælper os med løbende at bestemme det samlede antal besøgende på webstedet, og hvilke typer af internetbrowsere (f.eks. Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome eller Internet Explorer) og operativsystemer (f.eks. Linux, Windows eller Macintosh), der anvendes af vores besøgende. Disse oplysninger bruges til at forbedre dine onlinebesøg. Vi vil under ingen omstændigheder bruge disse oplysninger til personligt at identificere besøgende eller sammenholde oplysningerne med nogen form for personlige oplysninger, som afgives frivilligt på eller via webstedet. Du kan afvise at acceptere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, som gør det muligt at afvise oprettelsen af cookies. Hvis du vælger denne indstilling, kan du dog måske ikke få adgang til visse dele af vores websted.

Terms and conditions

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra BioNordika Denmark A/S (herefter kaldet sælger), med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling

5.1 Betaling til sælger skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
5.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 6%.
5.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforhold

6.1 Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har til transporteret sin ret, jf. pkt. 16.
6.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

7. Levering

7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
7.2 Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
7.3 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4 Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.
7.5 Sælger leverer som udgangspunkt fragtfrit i Danmark dog med undtagelse af Færøerne, Grønland og Island.

8. Emballage

8.1 Emballering sker for købers regning med mindre, at det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
8.2 Ordre på under DKK 1.000,- pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 250,-. Ved hastelevering og farligt gods pålægges et gebyr på DKK 500,-.
8.3 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale. Køber har ansvaret for bortskaffelse og eventuelle omkostninger forbundet hermed.

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger for eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10. Produktændringer

Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation

11.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
11.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt dokumentere hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
11.3 Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.
11.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
11.5 Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3, påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato.
11.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
12.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse, mangler ved det solgte og/eller forkert anvendelse af genstanden. Genstanden må kun anvendes til forskningsmæssige formål og kan ikke anvendes til diagnostiske, produktions eller terapeutiske formål.
12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
12.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

13. Returnering

13.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale
13.2 Ordre på kundetilpassede varer eller ydelser kan ikke annulleres, og de dertil producerede produkter tages ikke retur.
13.3 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

14. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

15. Persondatapolitik

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

15.1 Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret præcis om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
15.2 Når du handler på vores website, kan du vælge at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Vi udsender kun nyhedsbreve til dig, hvis du i forbindelse med din handel, aktivt har afkrydset feltet "Modtag nyhedsbrev" – en afkrydsning er dit udtrykkelige samtykke. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsbrevsfunktionen, enten via link i bunden af det udsendte nyhedsbrev, eller ved at sende os en mail.
15.3 Alle personoplysninger transmitteres på websitet via SSL certificeret kryptering.
15.4 For yderligere information kan du læse om vores persondatapolitik her.

16. Transport af rettigheder og pligter

Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

17. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.